Ja, Accres werkt mee aan een gezond en bewegend Apeldoorn

In 2018 heeft de Rijksoverheid het Nationaal Preventieakkoord afgesloten. Doel hiervan is om gezamenlijk de gezondheid van de Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Lokale preventieakkoorden bieden ruimte voor een buurt- en wijkgerichte aanpak. De inzet is om een gezonde beweging op gang te brengen. Samen met lokale partners, inwoners en gemeente. In een Lokaal Preventieakkoord wordt ingezet op het verkleinen van gezondheidsachterstanden in de gemeente, bijvoorbeeld door te focussen op inwoners of wijken met een gezondheidsachterstand.

Het Lokaal Preventieakkoord begint in Apeldoorn niet bij nul. Er zijn al verschillende programma’s die bijdragen aan de gezondheid in Apeldoorn. Het akkoord versnelt of versterkt bestaande programma’s door samenwerking en innovatie te stimuleren.

Apeldoorn in Beeld

Volgens het CBS sterven er jaarlijks 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Deze cijfers zijn opvallend hoger bij mensen met een migratieachtergrond. In de Apeldoornse cijfers wordt dit onderscheid niet gemaakt, maar er is geen reden om aan te nemen dat Apeldoorn hierin afwijkt. Deze groep zal extra aandacht nodig hebben. Op het gebied van gezondheid zijn er in Apeldoorn grote verschillen tussen stadsdelen, wijken en buurten.

Wist je dat?

22% Van de Apeldoorners weleens rookt?
41% Van de Apeldoorners voldoet aan de richtlijn voor verantwoord alcoholgebruik (geen of maximaal 1 glas per dag)?
51% Van de Apeldoorners een BMI heeft van 25 of meer?

Samen op weg en de thema’s

Samen op weg betekent dat het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn niet op zichzelf staat. Er wordt aansluiting gezocht bij Jongeren op gezond Gewicht (JOGG), het Lokale Sport- en Beweegakkoord en andere relevante initiatieven op het gebied van gezondheidspreventie.

In het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn hebben vier thema’s een plek gekregen. Onder deze thema’s hangen verschillende ambities. Accres sluit zich aan bij de dikgedrukte ambities.

Thema 1: ROKEN Ambitie 1: rookvrije buitenruimtes
Ambitie 2: stoppen met roken

Ambitie 3: rookvrij opgroeien

Thema 2: ALCOHOL Ambitie 1: verantwoorde verkoop
Ambitie 2: alcohol en werk

Ambitie 3: verantwoorde alcoholvrije opvoeding

Thema 3: GEZOND GEWICHT
Ambitie 1: sporten en bewegen in de openbare ruimte
Ambitie 2: gezamenlijk laagdrempelig en gratis buiten sporten in kwetsbare wijken
Ambitie 3: gezondere voeding krijgt een prominente plek in het voedselaanbod
Ambitie 4: ondersteuning bij ‘gezond leren eten en drinken’

Thema 4: LEEFOMGEVING
Ambitie 1: gezond verplaatsen krijgt prioriteit bij de (her)inrichting van de openbare ruimte
Ambitie 2: de openbare ruimte beter benutten voor gezondheidsbevordering

Samenwerking

Met dit lokaal preventie akkoord willen we een beweging in gang zetten; een beweging gericht op gezond gedrag in een gezonde omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is en ongezondheid niet langer de norm is. Daarvoor zijn vele lokale partijen nodig die ieder vanuit hun eigen rol en in gezamenlijkheid zich inzetten om deze beweging aan de gang te houden. Samen maken we gezond gewoon!

Gezamenlijk de ambities onderschrijven van het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn is de eerste stap. Voor de uitvoering van de acties is samenwerking tussen alle partners noodzakelijk. De gemeente Apeldoorn stimuleert en faciliteert deze samenwerking. Per thema komen er trekkers die actief met elkaar aan de slag gaan om van ambitie naar actie te komen.